Meertalig onderwijs

Taalonderwijs - OBS De Eendracht

Betekenisvol, sociaal en strategisch leren

Wij streven naar interactief taalonderwijs met als doel de prestaties van de leerlingen op taalgebied

te verbeteren. Het leren in een betekenisvolle context betekent dat kinderen intrinsiek gemotiveerd

worden om een taak uit te voeren. Daarbij komt dat leerlingen in een betekenisvolle context actief

leren. Ze kunnen zelf kennis maken en eigen betekenis toekennen aan leerinhoud. Zo ontwikkelen ze

hun eigen taalvaardigheid en vergroten ze hun eigen kennis over taal. Dit houdt in dat de leerlingen

taal leren in een krachtige omgeving die betekenisvol, sociaal en strategisch leren van taal bevordert.

Sociaal leren

Kinderen leren de betekenis van gesproken en geschreven taal in het dagelijks

leven door interactie met hun omgeving. Vanuit die interactie ontwikkelen kinderen hun

taalvaardigheid en ontstaat de behoefte aan leren.

Daarbij speelt zowel de communicatie met de leerkracht als met leeftijdgenoten een rol.

Kinderen versterken hun leerstrategieën als ze samen met anderen werken.

 

Strategisch leren

Bij het leren van taal is het belangrijk om leerlingen ook strategieën te leren hanteren zodat ze van

tevoren kunnen bedenken hoe ze een taak gaan uitvoeren. Hoe ze het leerproces gaan controleren,

hoe ze evalueren, kortom, hoe ze kunnen reflecteren op hun eigen leergedrag en zichzelf kunnen

sturen. Kinderen werken d.m.v. coöperatieve werkvormen samen, waarbij ze van elkaar strategieën

leren. Zo kunnen ze leertaken uitvoeren die ze alleen niet zouden kunnen volbrengen.

Engels

Op dit moment wordt Engels als tweede taal vanaf groep 6 aangeboden op onze school. Wij

gebruiken hiervoor de methode ‘Real English’. Deze methode is ruim 8 jaar geleden in samenspraak

met het voortgezet onderwijs aangeschaft. Deze methode is aan vervanging toe en er zijn

oriënterende gesprekken gaande binnen het team om te bekijken hoé het Engels (eerder) in de

school kan worden aangeboden binnen ons taalonderwijs.

Gewenste situatie

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende

internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren

via nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt gefundeerd door Europees

beleid en door het uitgangspunt dat een redelijke beheersing van die taal bereikt wordt wanneer er

vroeg met het onderwijs in Engels begonnen wordt.

Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met

moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Die eerste aanzet wordt later, in

de periode van de basisvorming, verder ontwikkeld. In de basisschool wordt het onderwijs in de

Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld

met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige alledaagse

onderwerpen als woonomgeving,vrije tijd en hobby’s,het lichaam,het weer.

In onze visie gaat het bij ons onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie en om

het lezen en schrijven van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met

de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. Voorts leren kinderen

om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek

en internet.

 

Het basisonderwijs: jonger beginnen

In het basisonderwijs is het van belang eerder te beginnen met een vreemde taal. Kinderen

zijn doorgaans al jong gemotiveerd en in staat een tweede taal te leren. Engels zal vaak de

meest aangewezen taal zijn omdat de meeste kinderen van jongs af aan met deze taal in

aanraking komen. Engels geven kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd vanaf groep 5 in vier stappen:

1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven

Engelse teksten.

2. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige

onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die

taal.

3. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse

onderwerpen.

4. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te

zoeken met behulp van het woordenboek.

Engels vanaf groep 1?

Het vermogen om een vreemde taal te leren is tussen de 4 en 10 jaar het grootst. De hersenen van

jonge kinderen staan zo open voor het opslaan van informatie, dat ze gemakkelijk een nieuwe taal

kunnen leren:

- Het aanleren van een nieuwe taal vergroot het concentratievermogen en de taalvaardigheid

van kinderen.

- Jonge kinderen kunnen een taal gemakkelijk ‘spelenderwijs’ oppikken.

- Een nieuwe taal leren is leuk, je krijgt er nieuwe energie van.

- Engels is een wereldtaal.

Het aanbieden van Engels ‘op speelse wijze’ geeft de kwaliteit van het onderwijs een extra impuls

 

Wat is het doel van Engels in de basisschool?

In een vroeg stadium zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van het spreken van een vreemde taal.

"Leren door doen"met behulp van verhalen, liedjes, activiteiten, spelletjes en drama.

Door spelenderwijs te leren ervaren kinderen dat een nieuwe taal leren heel leuk is.

Kinderen leren hoe ze zich in alledaagse situaties in het Engels kunnen redden (je naam zeggen, een

gesprekje voeren, een afspraak maken, iets kopen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten:

- Communicatieve vaardigheden en functioneel taalgebruik staan centraal

- Communicatie is belangrijker dan foutloos spreken

- Succeservaringen laten opdoen, stimuleren van enthousiasme en motivatie

- Plezier hebben in Engels

- Gestructureerde didactisch opbouw en leerlijnen

- Doorgaande leerlijn met concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven

- Tijdens de lessen Engels gebruikt de leerkracht Engels als voertaal

Spaans

In maart 2016 is gestart met een pilot Spaans voor beginners, naast het reguliere lesprogramma op

de Eendracht. De lessen worden na schooltijd gegeven aan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, op

vrijwillige basis en intekening. Deze pilot wordt in samenspraak met een docent Spaans

samengesteld en gevolgd door de taalcoördinator. Deze lessen zullen na evaluatie mogelijk worden

voortgezet in het nieuwe schooljaar 2016 – 2017.